X280笔记本电脑报价
CPU类别 : 全部 i5 i7
内存大小 : 全部 16GB 8GB
硬盘大小 : 全部 1TB 256GB 512GB
型号 价格 CPU 内存 硬盘 屏幕 显卡 购买
¥6099元
 • 国行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5 HD-IPS
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥6100元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5 HD-IPS
  • 1366*768
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥6300元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5 HD-IPS
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥6600元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥7099元
 • 国行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5 HD-IPS
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥7200元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥7390元
 • 国行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1366*768
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥7600元
 • 港行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥8000元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  16GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥8300元
 • 港行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥8400元
 • 港行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  16GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel HD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥8699元
 • 国行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥9100元
 • 港行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  16GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel HD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥9200元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  16GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥9399元
 • 国行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1366*768
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥9499元
 • 国行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5 HD-IPS
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥9499元
 • 国行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5 HD-IPS
  • 1366*768
  • Intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥9800元
 • 港行
  • i7-8650U
  • 1.9Ghz
  16GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • Intel HD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥10300元
 • 港行
  • i5-8250U
  • 1.6Ghz
  16GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • intel UHD Graphics 620
  • 2GB GDDR5
  立即购买
  ¥10699元
 • 国行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  8GB
  • 256GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥13599元
 • 国行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  16GB
  • 512GB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买
  ¥19800元
 • 国行
  • i7-8550U
  • 1.8Ghz
  16GB
  • 1TB
  • Pcie-SSD
  • 12.5
  • 1920*1080
  • intel UHD Graphics 620
  • 共享
  立即购买

  本本之家
  欢迎您

  QQ咨询
  扫码微信咨询
  立即电话咨询
  发送消息给对方